Videos_Fr
Vidéos de Bovins de Boucherie
Vidéo sur les Abris de saillie de ABS

 Cliquez sur cette icône pour afficher un clip vidéo de ce taureau

Angus         
29AN1783 Absolute    237AN1949 Mandate   
29AN1792 Added Value     29AN1809 Monument  
29AN1799 Bluestem       29AN1785 Plainsman  
29AN1768 Brave    29AN1818 Potency    
29AN1774 Complement        29AN1786 Premium Product    
29AN1749 Currency        29AN1757 Program  
29AN1808 Destination 630      29AN1773 Rainmaker P175    
29AN1796 Easy Street    29AN1815 Safeguard    
29AN1789 Final Product       29AN1732 Scotsman  
29AN1777 Focal Point    29AN1790 Special Focus    
29AN1779 Frontman      29AN1807 Upgrade  
29AN1793 Function      
 
29AN1712 Higher Standard               
237AN2102 Hoover Dam          

 

Red Angus           
29AR0243 Boxed Beef     29AR0232 Jackhammer            
29AR0236 Epic       29AR0242 Redstone  
29AR0245 Grand Statement             

 

Charolais         
29CH0206 Big Ben                             29CH0205 Solution                 

 

Hereford          
29HP0918 Bennett 10H                           29HP0917 Sentinel     
29HH0839 Go Abe   29HP0914 Thor                     
29HP0906 Rib Eye   29HH0840 Tracer     

 

Simmental        
29SM0419 Break Free         29SM0427 Sharper Image  
29SM0422 Dominator   29SM0402 Sheriff Taylor               
29SM0421 Final Choice                29SM0423 Slugger                
29SM0429 Highlander   29SM0430 Tribute    
29SM0426 Red Iron