Warunki opcji

Warunki dotyczące opcji

Oprócz Standardowych warunków ABS, poniższe warunki mają zastosowanie do każdego zakupu i użytkowania plazmy zarodkowej Icon Sire™ od ABS oraz użycia potomstwa pierwszej generacji wyprodukowanego z plazmy zarodkowej Icon Sire („Potomstwo”). Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wymaga zakupu ani użycia plazmy genowej Icon Sire nabytej w ABS.

Wykorzystywanie

Nabywca wyraża zgodę na wykorzystywanie plazmy genowej Icon Sire (w całości lub w części) dla zwierząt posiadanych lub dzierżawionych przez nabywcę w toku normalnej działalności. Bez uprzedniej pisemnej zgody ABS, przed lub w trakcie Okresu Opcji, Nabywca nie może bezpośrednio lub pośrednio:

 • pobierać nasienia od potomków męskich;
 • sprzedawać, wprowadzać na rynek, wynajmować ani w inny sposób przekazywać Potomstwa (urodzonych lub nieurodzonych) osobom trzecim; ani
 • pobierać, wprowadzać na rynek, sprzedawać ani w inny sposób dostarczać nasienie, komórki jajowe lub zarodki od potomków jakiejkolwiek stronie trzeciej.

Dla jasności, wszelkie zarodki, które nabywca wyprodukuje z plazmy zarodkowej Icon Sire, przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być sprzedawane, przekazywane ani używane przez jakikolwiek podmiot zewnętrznym w żadnym momencie, chyba że ABS wyrazi na to zgodę na piśmie. Dla uniknięcia wątpliwości, żaden z niniejszych warunków nie ogranicza korzystania przez nabywcę z Potomstwa w celu naturalnego krycia w obrębie własnego stada ani nie ogranicza sprzedaży Potomstwa na ubój przez nabywcę.

Opcja

Nabywca udziela ABS (lub jej wyznaczonemu podmiotowi stowarzyszonemu) wyłącznej, nieodwołalnej opcji zakupu (A) Potomstwa męskiego i (B) Potomstwa Żeńskiego, które zamierza wyhodować, przekazać na sprzedaż na następujących warunkach:

 • Jeśli (i) ojciec Potomstwa jest wymieniony na stronie internetowej Icon Sires i (ii) spełnia wszystkie minimalne wymagania genetyczne wyszczególnione na stronie internetowej Icon Sires, należy powiadomić ABS na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania pierwszej oceny genetycznej każdego męskiego Potomka lub natychmiast, jeśli Nabywca zamierza sprzedać dowolną Potomków żeńskich, wypełniając Powiadomienie o wyborze opcji potomstwa Icon Sires. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie strony Icon Sires przed zaoferowaniem Potomstwa na sprzedaż i o ile jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszych warunków.
 • ABS ma 15 dni roboczych od daty otrzymania od pisemnego powiadomienia („Okres Opcji”), aby skorzystać z opcji dla takiego Potomstwa na podstawie cenników i warunków płatności wymienionych na stronie internetowej Warunki Opcji Icon Sire (http://cms.genusplc.com/absglobal/option-terms), aktualizowanej co pewien czas i na warunkach zwyczajowych dla umów zakupu zwierząt w branży genetyki bydła. Jeśli ABS skorzysta z opcji na mocy tego punktu, Nabywca i ABS podpiszą obowiązującym wówczas standardową umowę zakupu samca lub samicy („Umowa Zakupu”) dla odpowiedniego Potomstwa.
 • Jeśli (i) Ojciec nie jest już wymieniony na stronie internetowej Icon Sires, (ii) Potomstwo nie spełnia żadnego z wymagań genetycznych wymienionych na stronie internetowej Icon Sires lub (iii) ABS nie wykonuje swojej opcji w Okresie Opcji lub w inny sposób informuje Nabywcę na piśmie o zamiarze nienabywania Potomstwa, Nabywca może swobodnie sprzedawać lub zbywać Potomstwo według własnego uznania, z zastrzeżeniem Warunków ABS (ABS T&Cs) .

Nabywca przyjmuje do wiadomości, że obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie strony Icon Sires przed zaoferowaniem Potomstwa na sprzedaż i o ile jest to w sposób uzasadniony niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszych warunków.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze warunki dotyczą korzystania z wszystkich zasobów plazmy genowej Icon Sire, niezależnie od sposobu wejścia w ich posiadanie. Bez pisemnej zgody ABS, Nabywca nie przenosi żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z niniejszych warunków. Jakakolwiek nieuprawniona cesja lub przekazanie niniejszych warunków bądź Potomków będzie nieważne. Niniejsze warunki są wiążące i zyskują moc wiążącą na rzecz stron oraz ich odpowiednich, dopuszczalnych następców prawnych i cesjonariuszy.

Na żądanie ABS, Nabywca dostarcza ABS dokumenty dowodowe (możliwe do przyjęcia przez ABS) z transakcji nabycia nasienia i rejestrów hodowlanych, niezbędne do monitorowania zobowiązań Nabywcy, wynikających z niniejszej Umowy.

Nabywca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każde naruszenie jego zobowiązań wynikających z niniejszych warunków spowodowałoby nieodwracalną szkodę i stratę dla ABS, których wartość pieniężna może być trudna do ustalenia, a ABS ma prawo do skorzystania z pozwem o zabezpieczenie roszczeń w celu egzekwowania takich zobowiązań, oprócz wszelkich innych praw i środków, jakie może mieć.

Nabywca przyjmuje do wiadomości, że ABS lub jeden z jej podmiotów zależnych jest i pozostanie przez cały czas właścicielem całej własności intelektualnej istniejącej lub stworzonej, wygenerowanej lub odkrytej z Materiałów Genetycznych (zgodnie z definicją w T&C ABS) zawartej w plazmie genetycznej Icon Sire.

Niniejsze warunki wraz z T&C ABS i wszelkimi innymi dokumentami włączonymi tutaj przez odniesienie, to cała Umowa między Nabywcą a ABS, dotyczącą Potomków plazmy genowej Ikon Sire, zastępuje wszystkie wcześniejsze rozmowy i porozumienia dotyczące jej przedmiotu i może być zmieniania wyłącznie na piśmie oraz po podpisaniu przez obie strony. Jeśli mają Państwo umowę o rozwoju stada lub wstępną umowę z ABS, w zakresie, w jakim jej warunki są sprzeczne z niniejszą Umową, pierwszeństwo mają jej warunki.

Strony uzgadniają, że niniejsza Umowa i dokumenty włączone przez odniesienie zostały sporządzone wyłącznie w języku angielskim. Les Parties aux présentes ont convenu que cette entente et les documents s'y rattachant soient rédigés en langue anglaise seulement.

Cena Opcji

Jeśli ABS skorzysta z opcji zgodnie z punktem 3 Umowy Opcji Icon Sires lub części „Opcje” niniejszych warunków, ABS zapłaci następujące kwoty (w USD), na podstawie rankingu Potomstwa i na warunkach określonych poniżej oraz w Umowie Kupna:

Female Offspring– HOLSTEINPOTOMSTWO ŻEŃSKIE – RASY HOLSTEIN

Ranking*
Cena zakupu
1-25 USD 100,000
26+ USD 40,000

*Ranking opiera się na Indeksie TPI dla samic Potomstwa rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w porównaniu do samic w wieku Potomstwa lub starszych, opublikowanym w najnowszym pliku Sire Summary CDCB.

POTOMSTWO MĘSKIE – RASY HOLSTEIN

POTOMSTWO MĘSKIE – RASY HOLSTEIN*
Cena zakupu
1-10 USD 100,000
11-30 USD 50,000
31-100 USD 20,000
101+ USD 10,000

*Ranking opiera się na Indeksie TPI dla samców Potomstwa rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w porównaniu do buhajów w wieku Potomstwa lub starszych w najnowszym opublikowanym pliku Sire Summary CDCB.

POTOMSTWO ŻEŃSKIE – HOLSTEIN BEZROGIE/ CZERWONE

(PO, PP, Red Carrier lub Red Dominant) Ɨ

Ranking*
Purchase Price
1-3 USD 30,000
4+ USD 20,000

*Ranking opiera się na Indeksie TPI dla samic bezrogich Potomstwa (PO lub PP) w porównaniu do samic w wieku Potomstwa lub starszych w najnowszym opublikowanym pliku Sire Summary CDCB.

POTOMSTWO MĘSKIE – HOLSTEIN BEZROGIE/ CZERWONE

(PO, PP, Red Carrier lub Red Dominant) Ɨ

Ranking*
Cena zakupu
1 USD 30,000
2 USD 20,000
3-5 USD 15,000
6+ USD 10,000

*Ranking opiera się na Indeksie TPI dla samców bezrogich Potomstwa (PO lub PP) w porównaniu do buhajów w wieku Potomstwa lub starszych w najnowszym opublikowanym pliku Sire Summary CDCB.

Ɨ Jeśli Państwa potomstwo plasuje się zarówno w ogólnym rankingu bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, jak i w jednym z indeksów, otrzymają Państwo cenę zakupu odpowiednią do jego pozycji w tabeli stawek. ABS może zdecydować o potwierdzeniu statusu bydła bezrogiego w teście genetycznym na swój koszt i jeśli tak zdecyduje, Okres Opcji zostanie przedłużony o dodatkowe 10 dni roboczych.

POTOMSTWO ŻEŃSKIE – RASY JERSEY

Ranking*
Cena zakupu
1-25 USD 30,000
26+ USD 20,000

*Ranking opiera się na Indeksie JPI dla samic Potomstwa w porównaniu do samic w wieku Potomstwa lub starszych, opublikowanym w najnowszym pliku Sire Summary CDCB.

POTOMSTWO MĘSKIE – RASY JERSEY

Ranking*
Cena zakupu
1-10 USD 30,000
11-30 USD 20,000
31+ USD 10,000

*Ranking opiera się na Indeksie JPI dla samców Potomstwa w porównaniu do buhajów w wieku Potomstwa lub starszych w najnowszym opublikowanym pliku Sire Summary CDCB.

Warunki nabywania

ABS płaci cenę zakupu na następujących warunkach:

 1. Potomstwo męskie – cena zakupu jest płatna tylko wtedy po i gdy Potomstwo:
  • Przejdzie standardową kontrolę weterynaryjną ABS oraz badanie stanu zdrowia oraz nasienia (zgodnie z Umową Zakupu); i
  • Wyprodukowało co najmniej 2000 sztuk nasienia
 1. Potomstwo żeńskie – cena zakupu jest płatna tylko wtedy po i gdy Potomstwo:
 • Przejdzie standardową kontrolę weterynaryjną ABS oraz badanie stanu zdrowia (zgodnie z Umową Zakupu); i
 • Zostanie ustalone zdrowie reprodukcyjne, zgodnie z uzasadnionym uznaniem personelu weterynaryjnego ABS.
 1. Wszystkie pozostałe obowiązujące warunki w odpowiedniej Umowie kupna zostaną spełnione.

Co pewien czas ABS może dodawać lub zmieniać tabelę stawek i warunki płatności, w tym między innymi, cenę zakupu, kategorie, indeks, plik oceny genetycznej, rasy. Do każdego zakupu Potomstwa mają zastosowanie zasady ustalania cen obowiązujące w chwili powiadomienia ABS na mocy punktu 3(a) Umowy.