Regulamin

Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zakup, sprzedaż i korzystanie ze wszystkich produktów i usług związanych z bydłem świadczonych przez ABS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 22a, 82-300 Gronowo Górne, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000032400, NIP: 5251003719, lub jej jednostki stowarzyszone (łącznie „ABS”), w tym w szczególności (lecz niejedynie): nasienie, nasienie seksowane, zarodki i bydło („Plazma Zarodkowa”); sztuczne zapłodnienie, pozyskiwanie oocytów in-vivo, transfer zarodków, zapłodnienie in-vivo (wewnątrzustrojowe), stwierdzenie ciąży lub inne powiązane usługi hodowlane lub weterynaryjne („Usługi Hodowlane”); wskaźniki (indeksy) niestandardowe, usługi zarządzania genetycznego i inne doradztwo lub analizy genetyczne, usługi laboratoryjne, genotypy („Usługi Genetyczne”); produkty do pielęgnacji wymion; certyfikaty hodowlane; oraz sprzęt lub zaopatrzenie związane z którymkolwiek z powyższych (wraz z Plazmą zarodkową, Usługami Hodowlanymi i Usługami Genetycznymi łącznie zwane: „Produktami”) lub potomstwem z pierwszego pokolenia uzyskanego z Plazmy zarodkowej („Potomstwo”). Należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem, bowiem korzystanie lub zakup Produktów lub Potomstwa przez klienta lub jego pracowników lub reprezentantów (łącznie, jak również każdy z osobna, zwani „Nabywcą”) oznacza zgodę Nabywcy na bycie związanym niniejszym Regulaminem (podlegającym aktualizacjom) w związku z nabyciem zafakturowanych Produktów i jakimkolwiek uzyskanym w związku z tym Potomstwem, jak również w związku z przyszłymi zakupami lub korzystaniem z Produktów lub Potomstwa mającymi miejsce po otrzymaniu niniejszego Regulaminu. Jeżeli Nabywca nie wyraża zgody na związanie niniejszym Regulaminem, zobowiązany jest do zwrotu Produktów w stanie nieużywanym i niezmienionym w ciągu 48 godzin od ich otrzymania, a ABS zwróci Nabywcy cenę zakupu.

1. ZAKUP I WYSYŁKA. Składając zamówienie na Produkty Nabywca potwierdza, że jest umocowany by dokonać zakupu. Wszystkie zamówienia zależne są od ich potwierdzenia przez ABS oraz od ich dostępności w momencie wysyłki. Nabywca zobowiązany jest zbadać Produkty po ich otrzymaniu w celu potwierdzenia ich zgodności z zamówieniem. W przypadku niezgodności Produktów z zamówieniem na skutek ich utraty, uszkodzenia lub błędu co do typu lub ilości Produktu („Wadliwe Produkty”), Nabywca zobowiązany jest do odmowy przyjęcia Produktu poprzez zawiadomienie ABS w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, albo w przypadku utraty Plazmy Zarodkowej w związku z awarią zbiornika dostawczego – w ciągu 24 godzin od dnia jej doręczenia, w takim przypadku ABS według własnego wyboru dokona wymiany Produktu lub zwróci koszt zakupu. Klient zobowiązany jest zwrócić lub zniszczyć wszelkie Wadliwe Produkty zgodnie z instrukcją otrzymaną od ABS.

Szczegóły płatności określone są w zestawieniu/fakturze wystawionej Nabywcy. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć ABS wszelkie informacje oraz dokumentację niezbędne do wystawienia mu faktury obejmującej należności ABS. ABS może raz do roku dokonywać kontroli ksiąg Nabywcy w celu sprawdzenia prawdziwości informacji dostarczonych ABS zgodnie z zapisami niniejszej sekcji. Płatność podatku od sprzedaży jest obowiązkiem Nabywcy i powinna zostać dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wszystkie Produkty wysyłane są zgodnie z Incoterms 2020 CPT (pierwszy przewoźnik) do miejsca siedziby podmiotu, na którego wystawiana jest faktura, chyba że ABS zadecyduje inaczej. O ile nie ustalono inaczej, własność przechodzi na Nabywcę w momencie przekazania Produktu pierwszemu przewoźnikowi.

2. SPOSÓB UŻYCIA. Produkty są dozwolone do użycia wyłącznie na potrzeby rolniczej produkcji zwierząt. Niedozwolony jest eksport Produktów, ich dystrybucja, sprzedaż lub przekazanie do jakichkolwiek podmiotów trzecich bez wyraźnej, pisemnej zgody ABS. Nabywca wyraża zgodę na używanie Plazmy Zarodkowej, w całości lub w części, wyłącznie w stosunku do zwierząt, co do których posiada tytuł własności lub kontrolę na innej podstawie prawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nabywca zobowiązuje się, iż nie będzie dokonywał: inżynierii odwrotnej, genotypowania, sekwencji, klonowania, sortowania odwrotnego, edycji genomu, analizy lub manipulowania Plazmą Zarodkową, lub używał Plazmy Zarodkowej lub materiałów genetycznych zawartych lub pochodzących z Plazmy Zarodkowej lub Potomstwa, w tym nasienia, oocytów, zarodków, DNA, RNA, białka lub innych materiałów molekularnych lub dziedzicznych („Materiały Genetyczne”) do jakichkolwiek celów badawczych lub rozwojowych, w tym w publicznych lub prywatnych programów badawczych, chyba że ABS udzieli uprzedniej, pisemnej zgody. Nasienie seksowane może zostać użyte wyłącznie dla pojedynczego sztucznego zapłodnienia pojedynczej sztuki bydła w celu uzyskania jednorazowego potomstwa. Wszelkie prawa do Plazmy Zarodkowej i Potomstwa wyraźnie nieudzielone Nabywcy w niniejszej Sekcji 2 są zastrzeżone dla ABS i Nabywca zobowiązuje się nie używać ich w jakikolwiek inny sposób bez uzyskania uprzedniej zgody ABS.

Ponadto, Plazma Zarodkowa od buhajów mlecznych (bez względu na wiek i status), które znajdują się w rankingu top 200 swojej rasy według indeksów NM$ lub TPI1, top 50 według indeksów $CM lub JPI 1 dla buhajów 18-miesięcznych lub starszych o statusie (G)2 lub są wymienione jako “Icon Sire” na stronie ABS Icon Website pod adresem www.absglobal.com/services/icon-sires (“Plazma Zarodkowa Icon”), może być użyta wyłącznie: (a) u samic nieobjętych jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich, w tym prawami lub roszczeniami dotyczącymi ich zakupu lub hodowli („Prawa Osób Trzecich”), oraz (b) jeżeli otrzymane Potomstwo lub Materiał Genetyczny będą we własności lub pod kontrolą Nabywcy i nie będą obciążone Prawami Osób Trzecich. Wszelkie zarodki, które Nabywca wytworzy (w zakresie dozwolonym) z Plazmy Zarodkowej Icon („Zarodki Icon”) mogą być używane wyłącznie w stadzie Nabywcy i nie mogą być przedmiotem sprzedaży, obrotu, najmu, dzierżawy ani innego przeniesienia („Transfer”) na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, chyba że ABS wyrazi pisemną zgodę. Nabywca zobowiązany jest zachować pełną własność każdej samicy, która jest lub może być w ciąży z Potomstwem pochodzącym z Plazmy Zarodkowej Icon lub Zarodka Icon, do czasu zakończenia ciąży.

A. POTOMSTWO MLECZNE. Nabywca zobowiązuje się do używania Potomstwa pochodzącego z Plazmy Zarodkowej wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej sekcji. Przez okres, w jakim Nabywca posiada Potomstwo, Nabywca udziela ABS wyłącznego i nieodwołalnego prawa, jak też możliwości, tj. opcji, do testowania i zakupu tego Potomstwa lub do stworzenia i nabycia Materiałów Genetycznych z tego Potomstwa, na zasadach i po cenach określonych na stronie ABS Icon Website („Prawo Opcji”). W celu usunięcia wątpliwości, ABS nie ma obowiązku zakupu Potomstwa ani Materiałów Genetycznych. W niniejszej sekcji definicja „Testowane” oznacza zwierzę, które otrzymało oficjalną wycenę od Council of Dairy Cattle Breeding (CDCB) lub inną wyceną zaakceptowaną przez ABS na piśmie. Zwierzęta bez wyceny lub z wyceną niezaakceptowaną przez ABS będą uważane za „Nietestowane”. Ponadto:

Męskie Potomstwo: Męskie Potomstwo pochodzące z Plazmy Zarodkowej Icon może być wyłącznie: (a) Transferowane w łańcuchu dostaw wołowiny (np. sprzedane do rzeźni lub tuczarni) w celu uboju („Łańcuch Dostaw Wołowiny”), jako reproduktor lub z wyraźną klauzulą umowną zawartą z kupującym, że pozostanie w Łańcuchu Dostaw Wołowiny, lub (b) sprzedany na rzecz ABS na zasadach Prawa Opcji, chyba że ABS wyrazi pisemną zgodę na inne zastosowanie. Męskie Potomstwo niepochodzące z Plazmy Zarodkowej Icon może być wyłącznie Transferowane do Łańcucha Dostaw Wołowiny lub, jeżeli jest Nietestowane, do krycia naturalnego, chyba że ABS wyrazi pisemną zgodę na inne zastosowanie. Bez uszczerbku dla postanowień zdań poprzedzających, Nabywca zobowiązuje się, iż nie będzie tworzyć, używać ani sprzedawać męskiego Potomstwa w celu zbierania lub sprzedaży nasienia, jak też, że nie będzie zbierał nasienia z męskiego Potomstwa na rzecz swoją (Nabywcy) lub jakiegokolwiek innego podmiotu.

Żeńskie Potomstwo: Żeńskie potomstwo (bez względu na wiek i status) pochodzące z Plazmy Zarodkowej Icon, które: (a) jest Nietestowane lub (b) jest Testowane i znajduje się w rankingu top 2.000 swojej rasy w indeksach NM$ lub TPI1, top 500 według indeksów CM$ lub JPI1 lub top 500 w indeksach PLI, RZG, LPI, PFT, BPI, ISU, NVI lub NTM3, prowadzonych dla samic sześciomiesięcznych lub starszych (każda sztuka jako „Córka Icon”), jak również jego Materiał Genetyczny, mogą być używane wyłącznie w stadzie Nabywcy i nie mogą być Transferowane do czasu osiągnięcia przez Córkę Icon wieku 24-miesięcy, chyba że zostałyby Transferowane na rzecz ABS zgodnie z Prawem Opcji lub w inny sposób dopuszczony przez ABS na piśmie. Przez okres 24 miesięcy Nabywca zobowiązuje się nie wytwarzać Potomstwa z Córek Icon, jeżeli miałoby ono być przedmiotem Praw Osób Trzecich. Nabywca może, bez ograniczeń czasowych, Transferować żeńskie Potomstwo, które (x) było Testowane i posiada ocenę niższą niż wymieniona w sekcji 2(A)(ii)(b) lub (y) nie było wytworzone z Plazmy Zarodkowej Icon.

B. POTOMSTWO MIĘSNE. Plazma Zarodkowa NuEra może być użyta wyłącznie do uzyskania ostatecznego skrzyżowanego Potomstwa (skrzyżowanie mięsne z mlecznym lub skrzyżowanie mięsne z mięsnym), które będzie Transferowane do Łańcucha Dostaw Wołowiny. Bez uszczerbku dla powyższego, Nabywca zobowiązuje się, iż nie będzie tworzyć, używać ani sprzedać żadnego męskiego Potomstwa pochodzącego z reproduktorów NuEra w celu zbierania lub sprzedaży nasienia, jak też że nie będzie zbierał nasienia z męskiego Potomstwa na rzecz swoją (Nabywcy) lub jakiegokolwiek innego podmiotu.

3. USŁUGI GENETYCZNE. Poprzez nabycie lub odbiór Usług Genetycznych od ABS, Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania ABS każdej informacji, zgód lub pomocy, o które ABS się zwróci. Nabywca jest świadomy, że wszelkie informacje oraz narzędzia dostarczone mu w ramach Usług Genetycznych, włączając wskaźniki (indeksy) niestandardowe i rekomendacje hodowlane („GS Results”) pozostają wyłącznie do użytku wewnętrznego Nabywcy, a ich wartość uzależniona jest od prawidłowości i jakości danych dostarczonych ABS przez Nabywcę, współpracy Nabywcy, i innych czynników niezależnych od kontroli ABS włączając w to zarządzanie stadem, decyzje na poziomie operacyjnym oraz środowisko.

4. USŁUGI HODOWLANE. W przypadku zakupu Usług Hodowlanych od ABS, Nabywca odpowiedzialny jest, na swój własny koszt, do przygotowania zwierząt zgodnie z instrukcjami ABS. W przypadku nieprawidłowego przygotowania zwierząt, mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty. Nabywca odpowiedzialny jest za Produkty nieużyte podczas świadczenia Usług Hodowlanych, włączając w to świeże zarodki. Obciążenie finansowe za ciążę następuje wyłącznie po pozytywnym stwierdzeniu ciąży (ultrasonograficznie lub obserwacja) 30-45 dni po zapłodnieniu.

5. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ABS gwarantuje, że Plazma Zarodkowa, produkty do pielęgnacji wymion, certyfikaty hodowlane oraz sprzęt i zaopatrzenie sprzedawane przez ABS odpowiadają opisowi zamieszonemu na ich opakowaniach, jak również że Usługi Hodowlane i Usługi Genetyczne wykonywane są z odpowiednią starannością zgodną ze standardami przyjętymi w branży. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w niniejszym Regulaminie, wszystkie Produkty dostarczane są przez ABS „W STANIE TAKIM JAKIM SĄ” (W ICH OBECNYM STANIE). POZA ZAPEWNIENIAMI UDZIELONYMI W NINIEJSZEJ SEKCJI, RĘKOJMIA JEST WYŁĄCZONA, A ABS NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI DLA PRODUKTÓW LUB POTOMSTWA, WŁĄCZAJĄC W TO: (A) GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJĘ ZDROWIA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; (C) GWARANCJĘ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED NARUSZENIAMI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; WYNIKAJĄCYMI LUB WYPROWADZONYMI Z PRZEPISÓW PRAWNYCH, NEGOCJACJI PRZED ZAWARCIEM UMOWY, SPOSOBU WYKONYWANIA UMOWY, ZWYCZAJÓW I INNYCH. BEZ USZCZERBKU DLA OGÓLNOŚCI POSTANOWIEŃ ZDAŃ POPRZEDZAJĄCYCH, ABS W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI NA: (A) BUDOWĘ GENETYCZNĄ PRODUKTU LUB POTOMSTWA; (B) SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU, JAK TEŻ SKUTECZNOŚĆ LUB CECHY CHARAKTERYSTYCZNE POTOMSTWA; (C) NIEOBECNOŚĆ PATOGENÓW POCHODZĄCYCH Z PRODUKTU; ORAZ (D) ZGODNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ, AKTUALNOŚĆ I BEZBŁĘDNOŚĆ OPISU PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH, INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI POWIĄZANYCH Z PRODUKTAMI. W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ ABS ZAPEWNIEŃ UDZIELONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE, NABYWCY PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE PRAWO DO WYMIANY, POWTÓRNEGO WYKONANIA, LUB ZWROTU PŁATNOŚCI ZA WADLIWĄ CZĘŚĆ PRODUKTU, WEDŁUG WYBORU ABS. Niniejsza gwarancja zależna jest od prawidłowego użytkowania Produktów przez Nabywcę, tj. zgodnie z instrukcją obsługi, zwyczajami, niniejszym Regulaminem, jak też instrukcjami udzielonymi przez ABS w związku ze zwrotem lub zniszczeniem wadliwych Produktów. Niniejsze zapewnienia nie obejmują Produktów, które zostały zmodyfikowane w jakikolwiek sposób lub były przedmiotem naruszenia, zaniedbania, nieprawidłowego użycia lub modyfikacji.

6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABS, JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, ORAZ ICH PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW I DYSTRYBUTORÓW („STRONY ABS”) ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI LUB POTOMSTWEM (NIEZALEŻNIE CZY WYNIKAJĄCA Z NARUSZENIA GWARANCJI, UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, ZANIEDBANIA CZY TEŻ OBOWIĄZKÓW POWIERNICZYCH) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ WARTOŚCI CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ NA RZECZ ABS ZA PRODUKTY, KTÓRE RZEKOMO SPOWODOWAŁY STRATĘ, LUB MOŻE POLEGAĆ NA WYMIANIE PRODUKTU, PRZY CZYM WYBÓR ŚWIADCZENIA NAPRAWCZEGO NALEŻY DO ABS. W ŻADNYM PRZYPADKU STRONY ABS NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYPADKOWĄ, KARNĄ, PRZYKŁADOWĄ LUB WYNIKOWĄ SZKODĘ, LUB WIELOKROTNOŚĆ ODSZKODOWANIA, CZY TEŻ UTRATĘ ZYSKÓW PONIESIONE PRZEZ NABYWCĘ LUB INNĄ OSOBĘ, JAK RÓWNIEŻ ZA BRAK OCIELENIA SIĘ KRÓW. NABYWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE PODNOSIĆ JAKICHKOLWIEK POZAUMOWNYCH ROSZCZEŃ PRAWNYCH WYNIKAJĄCYCH LUB POWIĄZANYCH Z NABYTYMI PRODUKTAMI. NABYWCA PONOSI WSZELKIE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCE LUB POWIĄZANE Z UŻYCIEM, OBSŁUGĄ LUB PRZECHOWYWANIEM PRODUKTÓW, JAK TEŻ WADLIWOŚCIĄ POJEMNIKÓW DO PRZECHOWYWANIA LUB ZBIORNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH PRODUKTY.

7. Uwaga dotycząca ciekłego azotu: Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia całej Plazmy Zarodkowej ze zbiornika przewozowego do własnych zbiorników azotu natychmiast po jej otrzymaniu. Nabywca odpowiedziany jest za dostarczenie i utrzymanie zbiorników ciekłego azotu, włączając w to monitorowanie poziomu azotu i działania zbiorników w każdym czasie. ABS może dostarczać klientem ciekły azot w ramach usługi dodatkowej. Przedmiotowe usługi świadczone są „w stanie takim jakim są” (w obecnym stanie) i w ramach dostępności. Bez uszczerbku dla powyższego, Strony ABS nie są odpowiedzialne za jakąkolwiek stratę i/lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, powstałe na podstawie umowy, czynu niedozwolonego lub obowiązku powierniczego w ramach dostarczania Nabywcy ciekłego azotu. Wszelka odpowiedzialność Stron ABS za dostawę, utrzymanie i serwis pojemników do przechowywania ciekłego azotu jest w granicach dopuszczalnych przez prawo wyłączona, w tym wyłączona jest rękojmia.

8. DYSTRYBUTORZY. ABS zawiera umowy z niezależnymi wykonawcami, przedstawicielami sprzedażowymi, upoważnionymi przedstawicielami oraz innymi dystrybutorami („Dystrybutorzy”), od których Nabywca może nabyć bezpośrednio Produkty. Dystrybutorzy nie są przedstawicielami, pracownikami ani podwładnymi ABS, i nie są upoważnieni do zawierania w imieniu lub na rzecz ABS umów. ABS nie sprawuje kontroli nad Produktami po ich przekazaniu do Dystrybutorów i wyłącza wszelką odpowiedzialność za Produkty dostarczane przez Dystrybutorów, jak i za ich usługi, czyny i świadczoną pracę.

9. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. Nabywca zobowiązuje się na przejęcie odpowiedzialności cywilnej od Stron ABS z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, odszkodowań, kosztów i wydatków, włączając w to rozsądne honoraria adwokackie lub radców prawnych, w przypadkach wynikających lub w jakikolwiek sposób powiązanych z: (a) używaniem Produktów przez Nabywcę; (b) naruszeniem lub rzekomym naruszeniem przez Nabywcę niniejszego Regulaminu; (c) naruszeniem przez Nabywcę praw osób trzecich, włączając w to naruszenie praw własności intelektualnej, poufności, własności lub prawa do prywatności; (d) naruszeniem przez Nabywcę jakichkolwiek praw, zasad, przepisów, kodeksów, statutów, rozporządzeń lub poleceń wszelkich organów rządowych lub quasi-rządowych, w tym nadzorczych, wykonawczych lub legislacyjnych; i (e) wprowadzeniem w błąd przez Nabywcę.

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. Produkty ABS objęte są Prawami Własności Intelektualnej ABS, włączając w to patenty, które można znaleźć na stronie https://www.absglobal.com/patents/. Pod warunkiem wypełniania postanowień niniejszego Regulaminu przez Nabywcę, ABS udziela Nabywcy niewyłączonej, bez prawa do sublicencji, ograniczonej i odwołalnej licencji do Praw Własności Intelektualnej ABS w celu używania Produktów ABS, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przedmiotowa licencja przenoszalna jest wyłącznie za szczególną zgodą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i wyłącznie co do: (a) Plazmy Zarodkowej i Materiałów Genetycznych, w zakresie w jakim szczegółowo określono w sekcji „Sposób użycia” i (b) GS Results, w zakresie w jakim określono w sekcji dotyczącej Usług Genetycznych. Znaki towarowe, logo i marka na materiałach, Produktach, stronach internetowych ABS lub umieszczone w innych miejscach przez ABS, stanowią zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe ABS („Znaki ABS”). Na podstawie niniejszego Regulaminu nie zostaje udzielona żadna licencja na używanie Znaków ABS. Każde inne użycie własności intelektualnej ABS (włączając w to Znaki ABS), bez uprzedniej pisemnej zgody ABS, jest surowo zabronione. W niniejszym Regulaminie definicja „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają zgłoszenia patentów, patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, grafiki, tajemnice handlowe, know-how, jak również każde inne informacje zawierające w sobie prawa własnościowe, takie jak dane techniczne i oprogramowanie komputerowe.

11. OPROGRAMOWANIE. Niektóre Produkty umożliwiają Nabywcy pobranie lub dostęp do stanowiącego własność lub licencjonowanego przez ABS oprogramowania, jak też jego aktualizacji i ulepszeń („Oprogramowanie”). ABS udziela Nabywcy ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, bez prawa do sublicencji i odwołalnej licencji do używania Oprogramowania, pod warunkiem używania go zgodnie z niniejszym Regulaminem i wyłącznie w związku z Produktami. W zakresie w jakim jakikolwiek składnik Oprogramowania jest oferowany w ramach licencji strony trzeciej, Nabywca zobowiązany jest korzystać z Oprogramowania zgodnie z warunkami i politykami dostawcy Oprogramowania, jak również z niniejszym Regulaminem. Nabywca zobowiązuje się do niedokonywania odwrotnej inżynierii lub dekompilacji Oprogramowania lub Produktów, jak też do niepodejmowania prób takiego działania i niepomagania w tym innej osobie, chyba że co innego wynika z przepisów prawnych.

12. DANE. W celu stałego ulepszania oferty swoich Produktów, pracownicy ABS oraz Dystrybutorzy mogą zbierać dane i informacje, włączając w to informacje dotyczące wyników stad i zwierząt na podstawie systemów technologicznych lub rejestrów Nabywcy („Dane”). Przez zezwolenie pracownikom ABS i Dystrybutorom na dostęp do Danych lub systemów Nabywcy, Nabywca udziela ABS niewyłącznej, bezterminowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej i przenoszalnej licencji na terytorium świata, do dostępu i użytku Danych dla celów działalności gospodarczej ABS („Licencja”). Nabywca wyraża zgodę, by na podstawie Licencji ABS miał dostęp do wszystkich Danych związanych z Produktami lub Potomstwem, które Nabywca dostarcza nabywcom jego mleka, mięsa lub zwierząt, lub do innych stron bezpośrednio związanych z tymi nabywcami. ABS rozumie, że utrzymanie anonimowości Danych Nabywcy jest istotne dla działalności Nabywcy i nie będzie używał Danych w sposób powodujący ujawnienie indywidualnej lub biznesowej tożsamości Nabywcy do wiadomości publicznej. Wszelkie dane, raporty, informacje czy własność intelektualna stworzone, wygenerowane lub odkryte przez ABS na podstawie Danych (indywidualnie lub zbiorczo), a także inne dane dotyczące Produktów lub Potomstwa zbierane bezpośrednio przez ABS są wyłączną własnością ABS i żadne prawa do tych danych, raportów, informacji czy własności intelektualnej nie przechodzą na Nabywcę ani jakąkolwiek inną stronę.

13. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich praw, zasad, przepisów, kodeksów, statutów, rozporządzeń lub poleceń wszelkich organów rządowych lub quasi-rządowych, w tym nadzorczych, wykonawczych lub legislacyjnych, włączając w to prawo antykorupcyjne i przeciwłapówkowe, w związku z zakupem lub używaniem Produktów oraz podczas kontraktowania z ABS.

14. PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejszy Regulamin podlega i oparty jest na prawie Stanu Wisconsin, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, z wyłączeniem wszystkich przepisów dotyczących kolizji prawnych. Nabywca nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów stanu Wisconsin, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, co do wszelkich spraw i roszczeń wynikających z lub mogących być powiązanymi z niniejszym Regulaminem lub zakupem bądź używaniem Produktów.

15. INTEGRALNOŚĆ UMOWY I INTERPRETACJA. Niniejszy Regulamin kompleksowo reguluje umowę pomiędzy Nabywcą a ABS i ma pierwszeństwo, a także zastępuje wszelkie inne umowy lub regulaminy, a także zamówienia i inne dokumenty związane z zamówieniem Produktów, z wyjątkiem umów zawartych na piśmie i podpisanych przez Nabywcę oraz ABS („Pisemne Kontrakty”). W przypadku konfliktu Pisemnych Kontraktów z niniejszym Regulaminem, postanowienia Pisemnego Kontraktu przeważają. W przypadku jeżeli niniejszy Regulamin różni się od regulaminów ABS w formach drukowanych, postanowienia niniejszego Regulaminu przeważają. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowanie „w szczególności” oznacza „w szczególności, lecz niewyłącznie”.

16. ZRZECZENIE, ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ I CESJA. Niewdrożenie przez ABS jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia okażą się z jakiejkolwiek przyczyny nieskuteczne lub nieważne, pozostałe postanowienia zachowują swoją pełną moc i skutek. Nabywca zobowiązuje się nie przenosić praw przysługujących mu na podstawie niniejszego Regulaminu na inny podmiot, wszelkie umowy tego typu są nieważne i nieskuteczne. ABS może przenieść swoje prawa na swoje podmioty zależne lub stowarzyszone, lub dowolnego następcę prawnego jakiejkolwiek części działalności związanej z ABS.

17. MODYFIKACJE. ABS może dokonywać jednostronnych aktualizacji niniejszego Regulaminu (z wyłączeniem zmian istotnych postanowień umownych) i będzie zamieszczać jego najbardziej zaktualizowaną wersję na swojej stronie internetowej. Nabywca związany jest aktualizacjami Regulaminu i powinien sprawdzać je cyklicznie. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest wadliwe, nieważne lub nieskuteczne z jakiejkolwiek przyczyny, postanowienie to powinno zostać usunięte i nie powinno mieć żadnego wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, a strony powinny zastąpić nieważne postanowienie postanowieniem, które w maksymalny sposób odzwierciedla cel i skutek ekonomiczny nieważnego postanowienia.

1 Indeks NM$ i CM$ jest publikowany przez United States Council of Dairy Cattle Breeding; indeks TPI jest publikowany przez Holstein Association USA; indeks JPI publikowany przez the American Jersey Cattle Association. Wszystkie indeksy obejmują swoje odpowiedniki genomowe.

2 Status (G) jest definiowany przez NAAB jako “poddane genotypowaniu i posiadające nasienie na sprzedaż oraz posiadające mniej niż 10 mlecznych córek”. W niniejszym Regulaminie Status (G) użyty jest wyłącznie w odniesieniu do zakresu indeksu w celu określenia rangi, zatem reproduktor ABS nie musi by klasyfikowany w Statusie (G) by zostać zakwalifikowany jako “Icon”.

3 PLI (Wielka Brytania), RZG (Niemcy), LPI (Kanada), PFT (Włochy), BPI (Australia), ISU (Francja), NVI (Holandia) and NTM (Skandynawia)